Polityka Prywatności

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 
 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Stronę Internetową www.infodetect.pl (zwany dalej: „Strona Internetową”).
 2.Właścicielem Strony Internetowej "www.infodetect.pl" i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Daniel Grześko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą InfoDetect - Daniel Grześko z siedzibą w Lublinie (20-631), ul. Pana Balcera 6/9, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5391496484, Regon: 061475891, zwana dalej InfoDetect.
 3.InfoDetect dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.InfoDetect zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
 2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci korzystają z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej.
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko;
 c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 d)numer telefonu;
 e)W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4.W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze obsługą strony internetowej (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko;
 c)W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 5.Podczas korzystania ze stron internetowych pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w na naszej stronie internetowej.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.Dane Klientów wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości skontaktowania się z klientem.
 2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez InfoDetect na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez InfoDetect produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych usług w Stronie Internetowej.
 2.InfoDetect wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Stronę Internetową, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3.InfoDetect wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Strony Internetowej korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5.Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Mozilla Firefox;
 c)przeglądarka Chrome;
 d)przeglądarka Safari;
 e)przeglądarka Opera.
 6.InfoDetect może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez InfoDetect przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 7.Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. InfoDetect nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych
 1.Do danych osobowych zbieranych przez Strony Internetowej mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy InfoDetect.
 2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 3.W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z naszej bazy, poprzez wybór odpowiedniego linku przesyłanego każdorazowo z biuletynem.
§ 5 Zabezpieczenia
 1.InfoDetect stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. InfoDetect zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2.Dane osobowe w InfoDetect są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1.InfoDetect zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@infodetect.pl.
 3.Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 r.